Přihláška ke studiu


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školní zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, a školní řád.

Doplňující informace a nařízení:
Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§7, odst. 2) žák přestává být žákem školy:
- jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm "neprospěl", zákonný zástupce žáka má ale právo písemně požádat ředitele školy o opakování ročníku,
- jestliže byl vyloučen ze školy,
- v případě, že o ukončení písemně požádal žákův zákonný zástupce, v případě, že zákonný zástupce žáka neuhradil úplatu za vzdělávání a nedohodl se na náhradním termínu s ředitelem školy.

V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu s § 12 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro propagaci a prezentaci školy (noviny, internet, webové stránky školy a facebook školy) a aby jeho výtvarné práce byly vystavovány. Tento souhlas poskytují na dobu časově neomezenou.
Prohlášení zákonného zástupce žáka:
Přihlašuji výše jmenovaného žáka závazně ke studiu v základní umělecké škole. Pololetní školné uhradím v daném termínu a beru na vědomí všechny povinnosti a pokyny uvedené ve školním řádu ZUŠ. Seznámil(a) jsem se s platným řádem ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace.

Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka:

Přijato dne:
Evidenční číslo:
Číslo jednací