Přihláška ke studiu

ZUŠ VALAŠSKÉ KLOBOUKY


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Dle §22 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb. jsou zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.


Prohlašuji, že v době nástupu do ZUŠ je mé dítě v dobrém zdravotním stavu.