Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola Václava Talicha, Husovo náměstí 77/5, Beroun


Základní umělecká škola, Husovo náměstí 77/5, beroun

Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Vzdělávání v ZUŠ upravuje školský zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání, vyhláška č.71/2005 Sb. v platném znění a školní řád.
Dle vyhlášky č.71/2005 sb. v platném znění, o základním uměleckém vzdělávání (§7, odst.2) žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci II. pololetí hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy,
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanovebném termínu.


Zákonný zástupce nebo dospělý žák poskytuje souhlas s prezentací vizuálních a audiovizuálních záznamů školních akcí, které budou použity v rámci prezentace školy.
V................................dne....................


Podpis zákonného zástupce

........................................................