Přihláška ke studiu


Studium


Osobní údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje žáka


Další údaje žáka


Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)


Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování. Vámi vyplněné údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka.
V poznámce níže prosím napište "PL", pokud preferujete možnost výuky předmětu nauky o hudbě v polském jazyce (platí pouze pro hudební obor).
V poznámce prosím také uveďte, pokud vaše dítě již studuje v ZUŠ Třinec jiný obor nebo předmět.
V poznámce v hudebním oboru můžete také uvést 2. variantu hudebního nástroje, o který byste případně měli zájem, pokud by byla kapacita některého hud. nástroje již zaplněná. Napište např. "nebo housle" apod.
V poznámce můžete také vyplnit jména preferovaného pedagoga. Pokud je to možné z organizačních důvodů, snažíme se i těmto požadavkům vyhovět.
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (ve znění pozdějších předpisů) a školní řád. Školní řád je umístěn na internetových stránkách školy www.zustrinec.cz/dokumenty a na vývěsce školy. Odesláním této přihlášky zákonní zástupci potvrzují, že byli informováni o jeho vydání a obsahu. Školní vzdělávací program ZUŠ Třinec je zveřejněn na www.zustrinec/dokumenty. Úplata za vzdělávání se řídí podle výše uvedených právních norem a je splatná ve dvou splátkách pololetně, vždy do 15. září za první pololetí a do 15. února za druhé pololetí školního roku.