Přihláška ke studiu

ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
Podmínkou přijetí ke studiu v ZUŠ je vykonání TALENTOVÉ ZKOUŠKY.
Zájemci o studium vyplní elektronickou přihlášku a dostaví se ke zkoušce v rámci Zápisu ke studiu (v roce 2021: 26.-30.4.2021, 14:00-17:00).
Pobočka
Vyberte preferovanou pobočku*

POVINNOU SOUČÁSTÍ STUDIA HRY NA NÁSTROJ JE ABSOLVOVÁNÍ 5 LET STUDIA HUDEBNÍ NAUKY.
Studium
Obor*

Studijní zaměření*

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon žáka (pokud má)

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Kontaktní údaje a adresa zákonného zástupce (pro doručování písemností) (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Kontaktní údaje a adresa druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
Poznámka


GENERÁLNÍ SOUHLAS (plné znění je zveřejněno na webových stránkách školy):
Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů (dle zákona 101/2000 Sb. a zákona 133/2000 Sb. v platném znění).
Souhlasím s používáním a zveřejňováním záznamů dítěte a zveřejňováním výtvarných či jiných prací dítěte (dle zákona 101/2000 Sb. v platném znění).
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle nařízení (EU) 2016/679 GDPR (plné znění je zveřejněno na webových stránkách školy).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Započaté studium na ZUŠ lze ukončit jen na konci školního roku!
(V pololetí pouze z vážných důvodů, např. zdravotních.)

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání; Školní řád ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.

Žáci budou vzděláváni na základě platného školního vzdělávacího programu.