Přihláška ke studiu

ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

Rodné číslo a ostatní pole neoznačené * jsou nepovinné údaje.
Osobní údaje žáka, který vyplní přihlášku, ale ke zkoušce se nedostaví, nebo nebude přijat ke studiu, budou po uzavření přijímacího řízení vymazány z databáze.
Uložené osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu školy a budou chráněny dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zájemci o studium, kteří k 1.září tohoto roku dovrší 5 nebo 6 let, vyberou v kolonce Studijní zaměření "Přípravné studium". Ti kteří dovrší 7 let a starší, si vyberou přímo nástroj či zaměření o které mají zájem.
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní omezení*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail pro zasílání informací o platbách*
* Povinný údaj
Poznámka


Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno:
a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád,
b) ze zdravotních důvodů, nebo z důvodu přestěhování se do vzdáleného místa,
c) ke konci pololetí, požádá-li o to písemně žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci,
d) k 30. červnu pro neprospěch žáka,
e) nezaplatí-li žák úplatu za vzdělávání.

Vzal(a) jsem na vědomí, že zaplatím úplatu za vzdělávání v termínech, které určí škola.

Souhlasím s uveřejněním informací o svém dítěti (např. uvedení jména v programu koncertu, na diplomu ze soutěže, v tisku, ve výročních zprávách školy; zveřejnění fotografií z akcí školy na webových stránkách ZUŠ, na školních nástěnkách nebo ve školní kronice) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Údaje jsou důvěrné podle zákona 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.