Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní stav

Zákonný zástupce je povinen informovat ředitelku školy o zdravotním stavu žáka a jeho změnách,
pokud může mít vliv na studovaný obor nebo účast na akcích (viz. Školní řád část první oddíl
IV. odstavec 4).
Žádáme zákonného zástupce, aby vedení školy dodal zprávu z pedagogicko-psychologické poradny, pokud ji žák navštěvuje.

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
Poznámka

* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami