Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola Jožky Matěje
Brušperk
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní pojišťovna*

Zdravotní stav

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
Poznámka
V souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání je nutné uhradit úplatu za vzdělávání ve dvou splátkách, a to vždy k 15. září a k 15. únoru příslušného školního roku.
Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk, p. o. se sídlem Sportovní 584, 739 44 Brušperk, IČ: 72 564 296 zpracovává předané osobní údaje zájemců o výuku, žáků a jejich zákonných zástupců za účelem naplnění povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), především při vedení povinné dokumentace školy.
Aktivní zpracování osobních údajů probíhá dle Školského zákona po celou dobu výuky žáka, následně je zpracování omezeno pouze pro naplnění účelu zákonem stanovené povinnosti archivace.
Zpracování provádějí výhradně zaměstnanci školy, přičemž údaje nejsou poskytovány jinému správci osobních údajů.
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků ZOOÚ.
Detailní informace o zpracování osobních údajů a možnosti uplatnění práv jejich subjektů jsou k dispozici na sekretariátu školy.