Přihláška ke studiu

Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní pojišťovna*

Zdravotní stav

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a školní řád ZUŠ Tachov.

Jsem si vědom(a), že žák přestává být žákem školy:
a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád,
b) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci II. pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
c) jestliže byl vyloučen ze školy,
d) na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka z důvodů hodných zvláštního zřetele,
e) ke konci pololetí, požádá-li o to  p í s e m n ě   žák, za nezletiletého žáka jeho zákonní zástupci,
f) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil v termínu splatnosti úplatu za vzdělávání ani ve lhůtě stanovené ředitelem školy podle § 8 odst. 5.

Beru na vědomí, že je povinností uhradit úplatu za vzdělávání (školné) v termínech, které určí škola.
Podpisem přihlášky beru na vědomí, že uhrazením členského příspěvku se stávám členem Spolku přátel ZUŠ.
(Platí pro přihlášku do VO, TO, LDO a individuální výuky HO.)