Přihláška ke studiu

Základní umělecká škola
Uherské Hradiště
Místo vzdělávání
Vyberte preferované místo vzdělávání*

Studium
Obor*

Studijní zaměření*

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo1)

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon2)

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní stav* (např. zdráv – popř. název diagnózy)

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*2)

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
Poznámka

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a Školní řád ZUŠ Uherské Hradiště.
V souladu s vyhláškou o ZUŠ je nutné uhradit pololetní úplatu za vzdělávání vždy do 15.9. a 15.2. Podklady k platbě rozesílá e-mailem hospodářka školy. Neuhrazení úplaty může být důvodem pro ukončení studia (§7, odst. 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb. o ZUŠ). Zákonný zástupce žáka nebo dospělý žák potvrzuje svým podpisem, že se seznámil se Školním řádem ZUŠ Uherské Hradiště.

* povinné údaje
1) údaj není povinný. Nezbytným se stává pro školní matriku až v okamžiku přijetí žáka – tehdy jej budete muset doplnit.
2) údaj podléhá Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů a je s ním v tomto smyslu nakládáno

Všechny osobní údaje jsou zabezpečeny, manipulovat s nimi mohou pouze oprávněné osoby a jejich zpracování je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů.