Přihláška ke studiu

Studium
Obor*

Studijní zaměření*

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy

Třída

Zdravotní pojišťovna*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail* (pro informace o platbách)
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
Poznámka


Odesláním přihlášky se zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci zletilí zavazují, že zaplatí úplatu za vzdělání (školné) v termínech, které určí škola a k povinnostem vyplývajícím z následujících zákonů: vzdělávání v ZUŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, školní řád, školní vzdělávací program, zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.