Přihláška ke studiu
Základní umělecká škola Soběslav

Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída*

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail
* Povinný údaj      ** Lze proškrtat pomlčkami
Poznámka

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Od 1. 9. 2012 se v ZUŠ vyučuje dle nového školního vzdělávacího plánu. Rodiče jsou povinni se s tímto dokumentem seznámit (individuálně na webových stránkách a na nástěnce školy, na schůzce rodičů).

Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku
b) jestliže byl vyloučen ze školy dle § 31 odst. 2 – 4 školského zákona (poruší-li žák závažným způsobem školní řád)
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu
O ukončení vzdělávání je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.

Osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu školy a budou chráněny dle zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů.