Přihláška ke studiu
do Základní umělecké školy Petra Ebena Žamberk
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy*

Třída

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákonného zástupce (Adresa podle žáka)
Jméno

Příjmení

Ulice bydliště + ČP

Obec bydliště

PSČ bydliště

Telefon

E-mail
* Povinný údaj
Poznámka


Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Jsem si vědom/a, že studium žáka v základní umělecké škole může být ukončeno:
a/ jestliže nevykonal postupovou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl
b/ jestliže byl vyloučen ze školy pro hrubé porušení školního řádu ( § 31 odst. 2 – 4 školského zákona)
c/ v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
d/ v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu

Beru na vědomí, že všechny údaje jsou zpracovávány ve veřejném zájmu a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a jsou zpracovávány za účelem vedení školní matriky, seznamů dětí, kroniky školy, knihy úrazů a seznamů oprávněných osob.

Dále jsou zpracovávány audiovizuální záznamy, které slouží pouze k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, na facebooku školy, na youtube kanálu školy, Žamberských listech, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti a na školním vývěsce na náměstí a na pěší zóně.

Současně beru na vědomí, že před začátkem každého pololetí (do konce června event. ledna) zaplatím vždy úplatu za vzdělání ve stanovené výši.

Stvrzuji, že zdravotní stav mého syna / dcery odpovídá aktivitám v ZUŠ, že jeho případné změny ihned nahlásím a že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.