Přihláška ke studiu
ZUŠ Králíky
Studium
Obor

Studijní zaměření

Osobní údaje žáka
Jméno*

Příjmení*

Rodné číslo*

Datum narození*

Místo narození*

Státní občanství*

Adresa a kontaktní údaje žáka
Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

Mobilní telefon

E-mail
Další údaje žáka
Od 1. 9. bude žákem školy1)

Třída1)

Zdravotní pojišťovna

Zdravotní stav*

Adresa a kontaktní údaje zákonného zástupce (MATKA) (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon*

E-mail*
Adresa a kontaktní údaje druhého zákon. zástupce (OTEC)** (Adresa podle žáka)
Jméno*

Příjmení*

Ulice bydliště + ČP*

Obec bydliště*

PSČ bydliště*

Telefon

E-mail1)
* Povinný údaj
** Lze proškrtat pomlčkami
1) Osobní údaj ve veřejném zájmu (jeho vyplnění pro vedení školní matriky není povinné, ve vztahu ke vzdělávání v ZUŠ doporučeno)
Poznámka

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Jsem si vědom/vědoma, že studium žáka v základní umělecké škole může být ukončeno:
a) jestliže nevykonal postupovou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl
b) jestliže byl vyloučen ze školy pro hrubé porušení školního řádu /§ 31 odst. 2-4 školského zákona/
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradí úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu.

Současně beru na vědomí, že na počátku každého pololetí /do 15. října a do 15. února/ zaplatím vždy úplatu za vzdělání ve stanovené výši.

Stvrzuji, že zdravotní stav mého syna /dcery/ odpovídá aktivitám v ZUŠ a že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.

Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů žáka a zákonných zástupců pro potřeby školy a vedení školní matriky ve smyslu zákona č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 2016/679 GDPR ze dne 27. dubna 2016, s účinností od 25. května 2018.